Dr. E.J. de Bakker

Eric Jan de Bakker is marineofficier b.d. en bedrijfseconoom.